KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.org.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs02.kep.tr

İHALE İLANI

İHALE İLANI

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ

Sürücüsüz ve Akaryakıtsız Binek Tipi Hizmet Taşıtı Kiralanması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1. İdarenin;

a ) Adı    :     T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI

b) Adresi    :    Çünür Mah. 102. Cad. Isparta Ekonomi Kampüsü A2 Blok No: 185-B Merkez/ISPARTA

c ) Telefon - Faks    :    0 246 224 37 37 – 0246 224 40 40 Faks: 0 246 224 39 49

d ) Elektronik Posta Adresi    :    info@baka.org.tr

2. Söz konusu hizmetin;

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 adet Minimum 1400 cc ve Maksimum 1600 cc Otomatik/Yarı Otomatik Vites, Sedan Tipi Benzinli 2020 Model Otomobil, 3 adet Minimum 800 cc ve Maksimum 1000 cc Manuel Vites, Hatchback Tipi Benzinli 2020 Model Otomobil (Toplam 4 adet otomobil)

b ) Yapılacağı Yer : T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, Antalya Yatırım Destek Ofisi ve Burdur Yatırım Destek Ofisi Isparta Ofisi Merkezli olmak üzere Türkiye geneli

c ) İşin Süresi : İşin Süresi: 36 aydır.

3. İhalenin;

a ) Yapılacağı Yer : T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, Çünür Mah. 102. Cad. Isparta Ekonomi Kampüsü A2 Blok No: 185-B ISPARTA

b ) Tarihi - Saati : 11.03.2021 Perşembe – Saat:14.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi bilgilerini içeren Adres Beyan Formu,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

4.1.5. 4734 sayılı Kanunun 11. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.7. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.8. İdari Şartnamenin (7.2) ve (7.3) üncü alt maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri.

4.1.9. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.10. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.11. İhale dokümanının satın alındığına dair banka dekontu.

4.1.12. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.

4.1.13. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b), (c), (d), (e), (h) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.1.14. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Mesleki yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1.İş deneyim belgeleri: İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde kamu veya özelde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve Ajans tarafından belirlenen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belge, Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Kamu veya özel sektörde tek bir sözleşmeye dayalı olarak yapılan; “Şoförlü araç kiralama işi” “Şoförsüz araç kiralama işi” “Yakıtlı-yakıtsız araç kiralama işi”

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın Ziraat Bankası Isparta Merkez Şubesi nezdindeki TR48 0001 0001 3254 1717 0150 01 IBAN nolu hesabına; “2021 yılı Araç kiralama ihalesi dosya bedeli” açıklamasıyla 200-TL yatırıldığına dair dekont karşılığında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Çünür Mah. 102. Cad. Isparta Ekonomi Kampüsü A2 Blok No:185-B Merkez/Isparta adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 11.03.2021 Perşembe günü saat 14:00’e kadar T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Çünür Mah. 102. Cad. Isparta Ekonomi Kampüsü A2 Blok No:185-B Merkez/Isparta adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden idare sorumlu değildir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. İstekliler teklif fiyatlarını Bakanlar Kurulunun Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller belirlenmesine ilişkin 2006/10193 sayılı kararına istinaden hazırlayacaklardır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 gün olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13. T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.