KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.org.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs02.kep.tr

2020 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)’nın hedefi; uygulandığı illerde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

SOGEP, Ajansımız bütçesiyle yürütülen bir teklif çağrısı olmayıp, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen bir destek programıdır.

Program Bilgileri

Uygun Başvuru Sahipleri

Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri ile yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için kâr amacı güden tüzel kişilerdir.

Kâr amacı güden kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri (Bkz: Ek 1 Öncelik 4) için başvuru sahibi, diğer program önceliklerine yönelik projelerde ise ancak iştirakçi olabilirler.

Proje Bütçesi

Program kapsamında desteklenecek proje tekliflerinin, asgari bütçesi 1.000.000,00 TL (bir milyon Türk Lirası)’dir.

Eş Finansman

 • Kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu projelerde eş finansman katkısı asgari % 10’dur.
 • Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari %50’dir.

Proje Uygulama Süresi

Bu program kapsamında desteklenen projelerin uygulama süresi en fazla 18 (on sekiz) aydır.

Başvuru Süreci

Potansiyel başvuru sahiplerinin Ek 1’de yer alan 2020 Yılı SOGEP proje önceliklerine ilişkin hazırlanmış olan metni dikkatli bir şekilde okumaları gerekmektedir. Başvuru sahipleri aşağıda listelenmiş evrakları sunmalıdır:

 • Proje Bilgi Formu (Ek 2) (zorunlu)
 • Proje Bütçesi (Ek 3) (zorunlu)
 • Teknik Şartname (Birimden bağımsız olarak toplam maliyeti 50.000 TL ve üzerindeki bütçe kalemleri için) (zorunlu)
 • Keşif özeti, avan proje, fizibilite raporu, iş planı, mülkiyet durumu gösterir belge vb. evrak (varsa) (avantaj sağlayıcı)

Keşif özeti, avan proje, fizibilite raporu, iş planı, mülkiyet durumu gösterir belge vb. evrakın sunulması projenin değerlendirme aşamasında başvuru sahibinin lehine olacaktır.

Bu program kapsamında her bir başvuru sahibi yalnızca 1 adet proje için başvuruda bulunabilir.

Proje Değerlendirme Esasları

 • Program kapsamında Ek-1’ de yer alan öncelik alanlarına uygun projeler desteklenir.
 • Projeler; ilgililik, yöntem, kurumsal kapasite ve sürdürülebilirlik ana kriterleri çerçevesinde değerlendirilir. Program dâhilinde, kapasite geliştirmeye dönük, sosyal etki düzeyi yüksek, özel nitelikli model projeler desteklenir.
 • Proje değerlendirmesinde sosyo-ekonomik gelişmişlik bakımından daha alt düzeyde yer alan il ve ilçeler önceliklidir.
 • Program kapsamında aşağıdaki nitelikteki projelere öncelik verilir:

►Genç, kadın ve engellilerin istihdamını hedefleyen, yenilikçilik, ortaklık ve iş birliği boyutu güçlü projeler,

►Doğrudan sosyal sorumluluk projesi olmasa da özel sektörün içerisinde yer aldığı ve nakdi eş finansman katkısı sunmayı taahhüt ettiği projeler,

►Proje kapsamında kullanılması öngörülen fiziksel mekânın sıfırdan bir inşaat yerine atıl kamu binalarının değerlendirilerek karşılanmasını öngören projeler,

►Covid 19 küresel salgınından etkilenen toplum kesimlerinin desteklenmesi, salgının kent ekonomilerine negatif etkilerinin azaltılması ve sosyo-ekonomik iyileştirme çalışmalarının desteklenmesine yönelik projeler,

 • Program kapsamında aşağıdaki nitelikteki projeler veya proje bileşenleri desteklenmez:

►Temel sosyal hizmet sunumuna yönelik yenilikçi niteliği olmayan projeler,

►Yurtdışı ziyaret ile yurtdışı seminer, konferans, eğitim vb. faaliyetleri içeren proje kalemleri,

►Sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar içeren projeler,

►Okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri,

►Proje amaçları ile ilişkilendirmemiş ve sürdürülebilirliği zayıf eğitim faaliyetlerine odaklanan projeler,

►Hâlihazırda başka bir kurum tarafından rutin olarak sunulan hizmetleri içeren projeler,

►Hedef kitle ile faaliyetleri arasında ilişki kurulamayan projeler.

 • Hâlihazırda başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler Program kapsamında desteklenemez.

Son Başvuru Tarihi

Başvuru sahiplerinin proje bilgi formunu doldurarak destekleyici evraklar ve proje başvurusunda bulunduğunu belirtir üst yazı ile beraber en geç 15 Haziran 2020 saat 18.00’e kadar Ajans Merkez Ofisi, Burdur Yatırım Destek Ofisi, Antalya Yatırım Destek Ofisine ulaştırmaları gerekmektedir.

Saygılarımızla arz ederiz.

Ek 1: 2020 Yılı SOGEP Proje Öncelikleri İçin Tıklayınız...

Ek 2: Proje Bilgi Formu İçin Tıklayınız...

Ek 3: Proje Bütçesi İçin Tıklayınız...