KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.org.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs02.kep.tr

2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)’nın hedefi, uygulandığı illerde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Öncelikleri ise şunlardır:

İstihdam Edilebilirliği Artırmak

 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine,
 • Genç istihdamını artırmaya,
 • İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine,

yönelik projeler.

Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

 • Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına,
 • İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine,
 • Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına,

yönelik projeler.

Sosyal İçerme

 • Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin
 • Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına,

 yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

Sosyal Sorumluluk

 • Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya,
 • Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne,

yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

Kâr amacı gütmeyen veya belirli ölçüde kamu yararı gözeten, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, üniversiteler, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri, ve yalnızca ‘Öncelik 4; Sosyal Sorumluluk Projeleri’ kapsamında proje sunabilecek özel kesim kuruluşları bu program kapsamında başvuru sahibi ve/veya proje ortağı olabilir. Bu program çerçevesinde proje bütçesi en az 1 Milyon TL’dir.

Söz konusu program kapsamında proje başvuruları resmi bir şekilde alınmadan önce kurum ve kuruluşların proje fikirlerinin istişare edilmesi amacıyla Proje Öneri Formunun Ajansımıza sunulmasının faydalı olacağı mütalaa edildiğinden 10 NİSAN 2020 mesai bitimine kadar ekte yer alan form çerçevesinde proje fikirlerinizin Ajansımıza sunulması hususunu;

Saygılarımızla arz ederiz.

Ek: SOGEP 2020 Proje Öneri Formu