KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.org.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs02.kep.tr

Fizibilite Desteği

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek verilebilir.

1. Uygunluk Kriterleri

Fizibilite desteği kapsamında desteklenecek faaliyetlere yönelik olarak üç temel uygunluk kriteri aranmaktadır:

 • Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu
 • Faaliyetlerin uygunluğu
 • Maliyetlerin uygunluğu

Fizibilite desteğinden yararlanacak bir faaliyetin üç temel uygunluk kriterini eksiksiz olarak yerine getirmesi zorunludur.

Proje Uygulayıcısı ve Ortaklarının Uygunluğu

Fizibilite desteğinden yararlanabilecek kurum ve kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir. Bunlar;

 • yerel yönetimler,
 • üniversiteler,
 • diğer kamu kurum ve kuruluşları,
 • kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • sivil toplum kuruluşları,
 • organize sanayi bölgeleri
 • küçük sanayi siteleri
 • teknoparklar
 • teknoloji geliştirme bölgeleri
 • endüstri bölgeleri,
 • iş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar ile
 • birlikler ve kooperatiflerdir.

Ortaklar da başvuru sahibi ile aynı kriterleri taşımalıdır. Fizibilite desteğinden sadece kar amacı güden kurum ve kuruluşlar faydalanamaz. Bu çerçevede destek başvurusunda bulunduğu tarihten başlayarak 5 yıl süreyle kar dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alan kooperatifler uygun başvuru sahibi olabilir.

Fizibilite Desteğinin Uygunluğu

Fizibilite desteği kapsamında sunulan projenin aşağıdaki kriterlerden en az biriyle uyumlu olması gerekmektedir. Bunlar;

 • Bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına yönelik olması,
 • Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine katkı sağlaması,
 • Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirmesini hedeflemesidir.

Maliyetlerin Uygunluğu

Fizibilite kapsamında gerçekleştirilecek tüm maliyetler, proje bütçesi standart formuna göre hazırlanmalıdır.

2. Fizibilite Desteği Başvuruları

Başvuru sahipleri Fizibilite Desteği başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapar. Teslim alınan her başvuru; kabul tarihi, saati ve referans numarası ile kaydedilir.

3. Fizibilite Desteği Değerlendirme Süreci

Belirlenen usullere uygun olarak hazırlanacak ve ajansa sunulacak olan her bir fizibilite teklifi, Genel Sekreter başkanlığında ilgili Ajans uzmanlarından oluşturulacak en az üç kişilik bir değerlendirme komisyonu tarafından, başvurunun ajansa ulaştığı tarihten itibaren en fazla bir ay içerisinde değerlendirilir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Teklifler, Yönetim Kurulunca öncelikli olarak ele alınır ve değerlendirme sonuçlarının Yönetim Kuruluna sunulmasını takiben yapılacak ilk toplantıda karara bağlanır.

Değerlendirme; ön inceleme ve faaliyetin teknik ve mali değerlendirmesi olmak üzere iki aşamalıdır.

Ön İnceleme

Bu aşamada başvurunun, Başvuru Formu Kontrol Listesinde (Başvuru formunun 6. Bölümü) yer alan kriterleri karşılayıp karşılayamadığı değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir.

Fizibilite Başvurusunun Teknik ve Mali Değerlendirmesi

Ön incelemeden geçen fizibilite çalışması teklifleri çalışmanın ilgililiği, yöntemi, sürdürülebilirliği, bütçe ve maliyet etkinliği açılarından aşağıda yer alan değerlendirme tablosuna göre teknik ve mali değerlendirmeye tabi tutulur.

Bölüm

Puan

1. İlgililik

45

Teklif edilen fizibilite çalışmasının konusu bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınması ve rekabet gücü açısından ne derece önemli?

10

Teklif, yılı çalışma programında fizibilite desteği kapsamında desteklenecek alanlarla ne kadar ilgili?

10

İhtiyaçlar ve sorunlar ne kadar doğru bir şekilde tanımlanmış?

10

Teklif edilen fizibilite çalışması diğer uygulanan/uygulanacak programlarla karşılaştırıldığında ne düzeyde katma değer yaratacak unsurlar içeriyor?

10

Teklif edilen fizibilite çalışması bölgeye hizmet edecek kritik ulusal veya uluslararası projeler için ne derece yönlendirici/özendirici olacaktır?

5

2. Yöntem ve Sürdürülebilirlik

30

Projede amaçlar, beklenen sonuçlar, faaliyetler yeterince tutarlı tanımlanmış mı?

10

Önerilen faaliyetler uygun ve uygulanabilir mi?

10

Başvuru Sahibi ve ortakları (eğer var ise) proje yönetimi ve teknik uzmanlık konusunda yeterli deneyime sahip mi?

10

3. Bütçe ve Maliyet Etkinliği

25

Tahmini maliyetler ile beklenen sonuçlar arasındaki oran yeterli mi?

10

Yapılması öngörülen harcamalar faaliyetlerin uygulanması için gerekli mi?

15

TOPLAM

100

Başarılı bulunan fizibilite teklifleri, ajansın yıllık fizibilite desteği bütçesi sınırları dâhilinde desteklenirler.

Yönetim Kurulunun onayından sonra, başarılı bulunan proje isimleri ajansın internet sitesinde yayınlanır.